Site Seeing - Viewing Can Tho City

Ho Chi Minh Museum - Cuu Long River Delta Branch
6 Hoa Binh Street, An Cu Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
Ho Chi Minh Museum-Cuu Long River Delta branch was inaugurated on Ho Chi Minh’s 100th birthday anniversary, May 19th, 1990. It is located in the centre of Can Tho City, includes two exhibition houses: one is on Ho Chi Minh and the other, on the Zone’s Armed Forces. The exhibition house on Ho Chi Minh is dedicated to the introduction of Ho Chi Minh’s life and work, his affection to the South, to the people and the Armed Forces of the Cuu Long River and vice-versa.
Museum of Military Zone IX( Museum of the People's Armed Forces in Cuu Long River Delta)
6 Hoa Binh Street, An Cu Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
Bảo tàng Quân khu IX, được thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1979, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu IX, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Bảo tàng Quân khu IX, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu hiện vật phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu IX trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.