Site Seeing - Viewing Hai Phong City

Museum of Military Zone III
254 Le Duan Street, Kien An District, Hai Phong City, Vietnam
Bảo tàng Quân khu III, được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1969, trực thuộc Cục Chính trị Quân khu III, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 năm 2000, Bảo tàng khánh thành xây dựng mới, nâng cấp phần trưng bày tại địa điểm hiện nay.
Navy Museum
Street 353, Anh Dung Commune, Kien Thuy District, Hai Phong City, Vietnam
Bảo tàng Hải quân, được thành lập ngày 4 tháng 1 năm 1975, trực thuộc Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Bảo tàng Hải quân thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân chủng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.